γšγ‚‚γ‘πŸ€” is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γšγ‚‚γ‘πŸ€” @Zundam0chi

センチγƒ₯γƒͺーはむキγƒͺγ‚ͺγ‚Ώγ‚―γ«γ―ε£²γ£γ¦γ‚‚γ‚‰γˆγͺいから

Β· Web Β· 0 Β· 2