γ‚γ£γγƒΌπŸ± is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ‚γ£γγƒΌπŸ± @Rolan

γ“γ†γ‚Œγ‚“γŠγ‚„γ™γΏ

Β· Web Β· 1 Β· 3