CC-Lemon(๐Ÿ‹) is a user on friends.nico. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
CC-Lemon(๐Ÿ‹) @CCLemon

ใจใ‚Šใ‚ใˆใšใ‚ใฟใใ‚‹ใฟใ‚‚ใ‚‚ใชใกใ‚ƒใ‚“ใ€ใ“ใ‚“ใชใ‚‚ใ‚“ใ‹ใชใ‚

ยท SubwayTooter ยท 1 ยท 6